Cerita Dewasa 2016 Mesum Bareng Ibu Dan Tante Pacarku

33893 views

Cerita Dewasa 2016 Mesum Bareng Ibu Dan Tante Pacarku | wàktu ini àku kelàs 3 SMU swàstà di kotà Suràbàyà. perjumpàànku pàcàrku, Shintà sàtu tàhun yàng làlu. Di sekolàh kàmi, dià memàng kembàngnyà kelàs 3 iPS, bànyàk cowok yàng nàksir pwujudnyà tàpi sedikit kelebihànku dàlàm meràyu cewek, màkà àku berhàsil meràngkulnyà. sesungguhnyà dià terhitung tipe cewek yàng pendiàm dàn tongkrongànnyà biàsànyà di perpustàkààn, gàrà-gàrà itu dià sering dàpàt ràngking kelàs.

Cerita Dewasa 2016 Mesum Bareng Ibu Dan Tante Pacarku Cerita Dewasa 2016 Mesum Bareng Ibu Dan Tante Pacarku Cerita Dewasa 2016 Mesum Bareng Ibu Dan Tante Pacarku toket montok cewek bohay 4Cerita Dewasa 2016 Mesum Bareng Ibu Dan Tante Pacarku | Fàmili Shintà terhitung Fàmili yàng kàyà. àyàhnyà, Pàk Hàr usianya 54 tàhun màsuk bàrisàn ànggotà DPRD sedàng ibunyà, Bu Hàr yàng nàmà àslinyà Mustikà mempunyài usia 38 tàhun, oràngnyà càntik, tingginyà sekitàr 164 cm, kulitnyà putih, dià àsli Menàdo, ràmbutnyà sebàhu, oràngnyà ràmàh dàn berwibàwà.
Kesitidàklàh cumà di rumàh, dikàwàni oleh tàntenyà Shintà yàitu Tànte Merry, mempunyài umur 30 tàhun, oràngnyà seksi sekàli seperti penyànyi dàngdut Bàby àyu, tingginyà 166 cm. Dià bàru menikàh 3 tàhun yàng làlu dàn belum mempunyài ànàk, sedàng suàminyà Om Nànto iàlàh pelàut yàng pulàng hàmpir 3 bulàn sekàli.

Cerita Dewasa 2016 Mesum Bareng Ibu Dan Tante Pacarku | Dàlàm màsà pàcàràn boleh dibilàng àku kuràng pemberàni gàrà-gàrà memàng Shintà oràngnyà senàntiàsà memegàng prinsip untuk menjàgà kehormàtàn gàrà-gàrà dià ànàk tunggàl. Dià cumà mengijinkàn àku untuk mencium pipi sàjà, itu jugà kàlàu màlàm minggu.
sesungguhnyà àku bukànlàh oràng yàng àlim, gàrà-gàrà kàwàn-kàwànku àndi, Dito dàn Roy populer gànk-nyà Plàyboy dàn sukà booking cewek, màkà sebàgài pelàmpiàsànku gàrà-gàrà pàcàrku oràngnyà àlim àku sering mencàri kegembirààn di luàr kàwàn-kàwànku, ràtà-ràtà dàri kàmi iàlàh ànàk oràng gedeàn, jàdi uàng bàgi kàmi bukànlàh soàl, yàng penting hàppy.

Cerita Dewasa 2016 Mesum Bareng Ibu Dan Tante Pacarku | Suàtu hàri, tepàtnyà minggu sore kàmi berempàt pergi ke Tretes dàn ràncàngànnyà àkàn menyewà hotel dàn booking cewek. Sesàmpàinyà di sesuàtu hotel, kàmi làngsung ke receptionis, kàmi làngsung melàkukàn pesànàn 2 kàmàr, wàktu itu àku cumà duduk di ruàng tunggu dàn mengàwàsi Dito dàn àndi yàng sedàng melàkukàn pesànàn kàmàr.
Tibà-tibà melihàt màtàku jàtuh pàdà wànità setengàh bàyà yàng berkàcàmàtà hitàm di Dibàgiàn Dito yàng sepertinyà lebih dulu màu melàkukàn pesànàn kàmàr. àku seperti tàk percàyà, dià terbukti Tànte Tikà (Mustikà) ibunyà Shintà dàn yàng nyà seoràng pemudà yàng àku sendiri tidàk kenàl. Merekà kelihàtàn mesrà sekàli gàrà-gàrà tàngàn pemudà itu tàk màu lepàs dàri pinggàng Tànte Tikà.
Timbul niàtku untuk menyelidiki àpà sesungguhnyà tujuàn Tànte Tikà dàtàng ke hotel ini. sesudàh mendàpàt kunci, merekà kemudiàn berjàlàn pergi untuk menuju kàmàr yàng dipesàn. Làlu àku menguntitnyà diàm-diàm, pàdà Roy àku pàmit màu ke Toilet. terbukti merekà menuju ke kàmàr Melàti no.3 yàitu sàlàh sàtu kàmàr ViP yàng dipunyài oleh Hotel itu.
Aku Pemuas Nafsu Ibu dan Tanteku Cerita Sex Sedarah – Kemudiàn àku bàlik làgi ke kàwàn-kàwànku, àkhirnyà merekà mendàpàt kàmàr Màwàr no.6 dàn 7 nàsib bàik lokàsinyà sàling làkukàn belàànkàngi Kàmàr Melàti, dàn dipisàhkàn oleh pàrkiràn mobil. Tàk làmà kemudiàn, Roy dàn Dito pergi mencàri cewek. Sàmbil menànti merekà, àku iseng-iseng pergi ke belàkàng kàmàr.
wàktu itu jàm 18:00 sore hàri mulài gelàp. nàsib bàik sekàli di Kàmàr Melàti pàdà dinding belàkàng àdà ventilàsi udàrà yàng àgàk rendàh. memànjàt mobil Roy, àku bisà melihàt àpà yàng terjàdi di dàlàm kàmàr itu. terbukti ibu pàcàrku yàng di rumàh kelihàtàn àlim dàn berwibàwà tàk disàngkà selingkuh prià làin yàng umurnyà jàuh lebih mudà dàrinyà.
ke-2nyà dàlàm situàsi telànjàng bulàt, posisi Tànte Tikà sedàng menàiki pemudà itu sàmbil duduk, kemàluàn Tànte Tikà terlihàt tertusuk oleh bàtàng kejàntànàn pemudà yàng sedàng terlentàng itu. àku jàdi ikut horny melihàt duà sosok tubuh yàng sedàng bersetubuh itu. mukà Tànte Tikà kelihàtàn meràh dàn dipenuhi keringàt yàng membàsàhi kulitnyà. Nàfàsnyà terengàh-engàh sàmbil menjerit-jerit kecil.
Tibà-tibà geràkànnyà dipercepàt, dià berpegàngàn ke belàkàng làlu dià menjerit pànjàng, kelihàtànnyà dià mendàpàt orgàsmenyà làlu bàdànnyà àmbruk menjàtuhi tubuh pemudà itu. Kelihàtànnyà pemudà itu belum puàs làlu merekà gànti posisi. Tànte Tikà berbàring di rànjàng, kàkinyà di bukà lebàr lututnyà dilipàt, penuh nàfsu pemudà itu menjilàti liàng kewànitààn Tànte Tikà yàng sudàh bàsàh penuh càiràn màninyà. ibu pàcàrku itu membuàt eràngàn-eràng mànjà. sesudàh puàs permàinàn lidàhnyà, pemudà itu kembàli membidikkàn bàtàng kejàntànànnyà ke bibir kemàluàn Tànte Tikà làlu àmàt gàmpàng,
“Blueesss…”
Kejàntànàn pemudà itu sudàh àmblàs semuànyà didàlàm lubàng kemàluàn Tànte Tikà. àku melihàtnyà semàkin bernàfsu sàmbil mengocok àlàt vitàlku sendiri, àku àntusiàs sekàli untuk menikmàti permàinàn merekà. Pemudà itu terus memompà bàtàng kejàntànànnyà keluàr màsuk lubàng kemàluàn Tànte Tikà sàmbil tàngànnyà meremàs-remàs buàh dàdà wànità itu yàng sebesàr ukuràn lumàyàn besàr, 36B. Pinggulnyà bergoyàng-goyàng mengimbàngi geràkàn pemudà itu.
Sekitàr 6 menit kemudiàn pemudà itu mengejàng, ditekànnyà dàlàm-dàlàm pàntàtnyà sàmbil melenguh dià keluàr lebih dulu, sedàng Tànte Tikà terus menggoyàngkàn pinggulnyà. Tàk làmà kemudiàn dijepitnyà tubuh pemudà itu kàkinyà sàmbil tàngànnyà mencengkeràm punggung pemudà itu. Kelihàtànnyà dià mendàpàt orgàsme làgi àn muncràtnyà màni dàri àlàt vitàlnyà. Làlu kusudàhi àcàràku mengintip Tànte Tikà, ibu pàcàrku yàng penuh wibàwà dàn àku àmàt mengàgumi kecàntikànnyà terbukti seoràng màniàk seks.
àdà càtàtàn tersendiri dàlàm hàtiku. àku sudàh melihàtnyà telànjàng bulàt, hàl itu bikin terbàyàng-bàyàng terus wàktu dià merintih-rintih bikinku àmàt bernàfsu hinggà timbul keinginàn untuk dàpàt menikmàti tubuhnyà. Pàling tidàk àku sekàràng punyà kàrtu truf ràhàsiànyà.
Acaraku dengan teman-teman berjalan lancar bahkan saat menyetubuhi cewek yang bernama Ani dan Ivone justru aku membayangkan sedang menyetubuhi Tante Tika hingga aku cepat sekali keluar. Aku hanya melakukan sekali pada Ani dan dua kali pada Ivone, sedang teman-temanku melakukan sampai pagi tak terhitung sudah berapa kali mereka mendapat orgasme. Aku sendiri jadi malas untuk bersetubuh dengan mereka karena saat ini aku malah terbayang-bayang dengan keindahan tubuh Tante Tika.
Jam 10 malam setelah berpakaian, aku keluar dari kamar. Kubiarkan ketiga temanku mengerubuti kedua cewek itu. Kunyalakan rokok dan duduk di teras kamar, rasanya udara di Tretes sangat dingin. Kembali kutengok kamar melati no.3 dari ventilasi, kelihatan lampunya masih menyala berarti mereka belum pulang, lalu kuintip lagi dari jendela ternyata mereka sedang tidur saling berpelukan.
Tiba-tiba aku ingat Tante Tika selalu bawa HP, aku sendiri juga kebetulan bawa tapi aku ragu apakah HP-nya diaktifkan tapi akan kucoba saja. Begitu ketemu nomernya lalu kutekan dial dan terdengar nada panggil di dalam kamar itu. Tante Tika terbangun lalu buru-buru mengangkat HP-nya, dia sempat melihat nomer yang masuk.
“Haloo.. ini Donny yaaa, ada apa Dooon..?” kata Tante Tika dari dalam kamar.
“Tante sedang di mana..?” tanyaku.
“Lhooo.. apa kamu nggak tanya Shinta, hari ini aku kan nginap di rumah neneknya Shinta di Blitar, neneknya kan lagi sakit..” kata Tante Tika beralasan.
“Sakit apa Tan..” tanyak berlagak pilon.
Dia diam sejenak, “Ah nggak cuman jantungnya kambuh.. tapi sudah baikan kok, besok juga saya pulang,” katanya pintar bersandiwara.
“Memangnya kamu, ada perlu apa..?” tanya Tante Tika.
“Maaf Tante.. tapi.. Tante jangan marah yaaa..!”
“Sudah katakan saja aku capek nih.. kalau mau ngomong, ngomong saja.. aku janji nggak akan marah,” kata Tante Tika.
“Tante capek habis ngapain..?” tanyaku.
“E..e.. anuu tadi mijitin Neneknya Shinta..” katanya gugup.
“Bener Tante..? Masak orang sakit jantung kok dipijitin, bukannya mijitin yang lain..?” kataku mulai berani.
“Kamu kok nggak percaya sih… apa sih maksudmu..?”
“Sekali lagi maaf Tante, sebenarnya saya sudah tahu semuanya..?”
“T..tahu apa kamu?” dia mulai gelagapan.
“Bukannya Tante sekarang berada di Tretes di Hotel di kamar melati no.3 bersama orang yang bukan suami Tante,” kataku.
“D..Doon, kamu dimanaaa?” katanya bingung.
“Temui saya di belakang kamar tante, di dalam mobil Civiv Putih sekarang.. kita bisa pecahkan masalah ini tanpa ada orang yang tahu,” kataku menantang.
“B..b.baik, saya segera ke sana.. tunggu lima menit lagi,” katanya lemah.
Tak lama kemudian Tante Tika datang dengan hanya memakai piyama masuk ke mobil Roy.
“Malem Tante,” sapaku ramah.
“Dooon tolong yaaa, kamu jangan buka rahasia ini..” katanya memohon.
“Jangan khawatir Tante kalau sama saya pasti aman, tapiii…” aku bingung mau meneruskan.
Aku terus membayangkan tubuh seksi Tante Tika dalam keadaan telanjang bulat sedang merintih-rintih nikmat.
“Tapi.. apa Dooon..?, Ngooomong dooong cepetan, jangan buat aku tengsin di sini.. tolong deh jaga nama baik Tante… Tante baru dua kali begini kook… itu jugaaa… Tante udah nggak tahaan lagiii, bener lhooo kamu mau tutup mulut..” katanya merajuk.
“Tunggu duluu.. emang sama Om, Tante nggak Puas..?” tanyaku.
“Sebenarnya siih, Mas Har itu udah menuhin kewajibannya.. cuman sekarang dia kan udah agak tua jadinya yaah, kamu tahu sendiri kan gimana tenaganya kalau orang sudah tua.. makanya kamu harus maklum, kalau kebutuhan yang satu itu belum terpuaskan bisa gila sendiri aku.. kamu kan udah dewasa masalah kayak gitu harusnya udah paham, paling tidak kamu sudah tahu alasannya.. sekarang tolong Tante yaah, jaga rahasia Tante.. please!!” katanya mengiba.
“Baik Tante, saya akan jaga rahasia ini, tapi tergantung..”
“Tergantung apa..?
“Tergantung.. imbalannya.. trus yang buat tutup mulut apa dong, masak mulut saya dibiarin terbuka..?”
“Kamu minta uang berapa juta besok saya kasih,” balas Tante Tika agak sombong.
“Papa saya masih bisa kok ngasih uang berapapun, emangnya uang bisa untuk tutup mulut, lihat Tante,” sambil aku keluarin uang 100 ribuan lalu kutaruh di mulutku, kemudian uang itu jatuh ke lantai mobil.
“Tuhh, jatuhkan uangnya.” kataku sambil ketawa kecil.
“Hihi..hi, kamu bisa apa aja becanda, terus kamu minta apa..?” tanya Tante Tika.
“Hubungan pacaran saya sama Shinta kan udah lama tapi Dia cuman ngasih ciuman di pipi saja, yang lainnya nggak boleh sama Mamanya, sebenarnya saya pengin ngerasain yang lainnya..” kataku.
“Gila kamu, anakku kan masih perawan, harus bisa jaga diri dong..!”
“Saya kan laki-laki dewasa Tante, pasti juga kepingin ngerasain gituan, gimana kalau selain ciuman dari Shinta saya belajarnya sama Tante Tika.. saja,” tanyaku nakal.
“Wah kamu semakin kurang ajar saja, mulai besok kamu nggak boleh pacaran lagi sama anakku,” ancamnya serius.
“Memangnya Tante pengin lihat berita di koran, Isteri anggota DPRD Jatim berselingkuh dengan gigolo,” aku balik mengancam.
“Ett.. jangan dong, kamu kok gitu sih, aku cuman bercanda kok, kamu boleh kok ngelanjutin hubungan kamu dengan Shinta, terus kalau mau diajarin gituan.. eee.. Tante nggak keberatan kok, sekarang juga boleh,” katanya, akhirnya dia mengalah.
“Tante mau ML sama saya sekarang..?” tanyaku nggak percaya.
“Udahlah, ayo ke kamar Tante tapi.. biar pemuda itu kusuruh pulang dulu,” katanya sambil melangkah pergi menuju kamarnya.
Malam itu kulihat arlojiku sudah menunjukkan jam 23:00 WIB. Kulihat seorang pemuda keluar dari kamar Tante Tika, aku segera masuk ke dalam kamar itu. Kulihat Tante Tika sedang duduk di meja rias sambil menyisir rambutnya menghadap ke cermin.
“Nggak usah berdandan Tante, udah cantik kok..” kataku memuji kecantikannya.
“Emang Tante masih cantik..?” tanyanya.
“Buat apa saya bohong, sudah lama saya mengagumi kecantikan Tante, juga tubuh Tante yang masih seksi,” jawabku.
“Benarkah kamu mengagumi Tante..?”
“Malah saya sering ngebayangin gimana yahh rasanya ML sama Tante Tika, pasti enak.” kataku merayunya.
“Ya udah nggak usah dibayangin, orangnya udah ada di depan kamu kok, siap melayani kamu,” katanya sambil berdiri dan berjalan ke arahku.
Lalu dengan kasar dibukanya reitsleting celanaku dan dilepasnya celanaku ke bawah juga celana dalamku hingga sampai lutut.
“Waaww… besar sekali punya kamu Don?” serunya, lalu secepat kilat tangannya menggenggam kemaluanku yang ukuran panjangnya 15 cm tapi diameternya kira-kira 3,7 cm kemudian mengelus-elusnya dengan penuh nafsu. Akupun semakin bernafsu, piyamanya kutarik ke bawah dan wooww.., kedua buah dada itu membuat mataku benar-benar jelalatan.
“Mm… kamu sudah mulai pintar, Don. Tante mau kamu..” belum lagi kalimat Tante Tika habis aku sudah mengarahkan mulutku ke puncak bukit kembarnya dan,
“Cruppp…” sedotanku langsung terdengar begitu bibirku mendarat di permukaan puting susunya.
“Aahh… Donny, ooohh… sedooot teruuus aahh..” tangannya semakin mengeraskan genggamannya pada batang kejantananku, celanaku sejak tadi dipelorotnya ke bawah.
Sesekali kulirik ke atas sambil terus menikmati puting susunya satu persatu. Tante Tika tampak tenang sambil tersenyum melihat tingkahku yang seperti monyet kecil menetek pada induknya. Jelas Tante Tika sudah berpengalaman sekali. Batang kejantananku tak lagi hanya diremasnya, ia mulai mengocok-ngocoknya. Sebelah lagi tangannya menekan-nekan kepalaku ke arah dadanya.
“Buka bajumu dulu, Don..” ia menarik baju kaos yang kukenakan, aku melepas sedotanku pada puting buah dadanya, lalu celanaku dilepaskannya.
Ia sejenak berdiri dan melepas piyamanya, kini aku dapat melihat tubuh Tante Tika yang bahenol itu dengan jelas. Buah dada besar itu tegak menantang. Dan bukit diantara kedua pangkal pahanya masih tertutup celana dalam putih, bulu-bulu halus tampak merambat keluar dari arah selangkangannya. Dengan agresif tanganku menjamah CD-nya, langsung kutarik sampai lepas. Tante Tika langsung merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Aku langsung menindihnya, dadaku menempel pada kedua buah payudaranya, kelembutan buah dada yang dulunya hanya ada dalam khayalanku sekarang menempel ketat di dadaku. Bibir kamipun kini bertemu, Tante Tika menyedot lidahku dengan lembut.
“Uhh…” nikmatnya, tanganku menyusup diantara dada kami, meraba-raba dan meremas kedua belahan susunya yang besar itu.
“Hmm… ooohh… Tante… aahh..” kegelian bercampur nikmat saat Tante Tika memadukan kecupannya di leherku sambil menggesekkan selangkangannya yang basah itu pada batang kejantananku.
Bibirku merayap ke arah dadanya, bertumpu pada tangan yang kutekuk sambil berusaha meraih susunya dengan bibirku. Lidahku mulai bekerja liar menjelajahi bukit kenyal itu senti demi senti.
“Hmm… pintar kamu Doon.. ooohh..” Desahan Tante Tika mulai terdengar, meski serak-serak tertahan nikmatnya jilatanku pada putingnya yang lancip. “Sekarang kamu ke bawah lagi sayang..”
Aku yang sudah terbawa nafsu berat itu menurut saja, lidahku merambat cepat ke arah pahanya, Tante Tika membukanya lebar dan semerbak aroma selangkangannya semakin mengundang birahiku, aku jadi semakin gila. Kusibak bulu-bulu halus dan lebat yang menutupi daerah kewanitaannya. Uhh, liang kewanitaan itu tampak sudah becek dan sepertinya berdenyut. Aku ingat apa yang harus kulakukan, lidahku menjulur lalu menjilati liang kewanitaan Tante Tika.
“Ooohh, yaahh… enaak, Doon, Hebat kamu Doon… ooohh…” Tante Tika mulai menjerit kecil merasakan sedotanku pada klitorisnya.
Sekitar lima menit lebih aku bermain di daerah itu sampai kurasakan tiba-tiba ia menjepit kepalaku dengan keras diantara pangkal pahanya, aku hampir-hampir tak dapat bernafas.
“Aahh… Tante nggak kuaat aahh, Doon..” teriaknya panjang seiring tubuhnya yang menegang, tangannya meremas sendiri kedua buah dadanya yang sejak tadi bergoyang-goyang, dari liang kewanitaannya mengucur cairan kental yang langsung bercampur air liur dalam mulutku.
“Makasih yaa Don, kamu udah puasin Tante.. makasih Sayang. Sekarang beri Tante kesempatan bersihin badan sebentar saja,” ia lalu mengecupku dan beranjak ke arah kamar mandi.
Aku tak tahu harus berbuat apa, senjataku masih tegang dan keras, hanya sempat mendapat sentuhan tangan Tante Tika. Batinku makin tak sabar ingin cepat menumpahkan air maniku ke dalam liang kewanitaannya. Ahh, aku meloncat bangun dan menuju ke kamar mandi. Kulihat Tante Tika sedang mengguyur tubuhnya di bawah shower.
“Tante Tika.. ayooo cepat,” teriakku tak sabar.
“Hmm, kamu sudah nggak sabar ya?” ia mengambil handuk dan mendekatiku.
Tangannya langsung meraih batang kejantananku yang masih tegang.
“Woooww… Tante baru sadar kalau kamu punya segede ini, Doon… ooohhmm..” ia berjongkok di hadapanku.
Aku menyandarkan tubuh di dinding kamar mandi itu dan secepat kilat Tante Tika memasukkan batang kejantananku ke mulutnya.
“Ouughh… sssttt.. nikmat Tante.. ooohh… ooohh… ahh…” geli bercampur nikmat membuatku seperti melayang.
Baru kali ini punyaku masuk ke dalam alat tubuh perempuan. Ternyata, ahh…, lezatnya setengah mati. Batang kejantananku tampak semakin tegang, mulut mungil Tante Tika hampir tak dapat lagi menampungnya. Sementara tanganku ikut bergerak meremas-remas payudaranya.
“Waaouwww… punya kamu ini lho, Doon… Tante jadi nafsu lagi nih, yuk kita lanjutin lagi,” tangannya menarikku kembali ke tempat tidur, Tante Tika seperti melihat sesuatu yang begitu menakjubkan.
Perempuan setengah baya itu langsung merebahkan diri dan membuka kedua pahanya ke arah yang berlawanan, mataku lagi-lagi melotot ke arah belahan liang kewanitaannya. Hmm.. kusempatkan menjilatinya semenit lalu dengan cepat kutindih tubuhnya, kumasukkan batang kejantananku ke dalam lubang kemaluannya.
“Sleeepp…” agak susah juga karena kemaluannya lumayan sempit tapi kemudian amblas juga seluruhnya hingga sampai dasar rahim, lalu kupompa naik turun.
“Hmm… ooohh..” Tante Tika kini mengikuti gerakanku.
Pinggulnya seperti berdansa ke kiri kanan. Liang kewanitaannya bertambah licin saja. Batang kejantananku kian lama kian lancar, kupercepat goyanganku hingga terdengar bunyi selangkangannya yang becek bertemu pangkal pahaku.
“Plak.. plak.. plak.. plak..” aduh nikmatnya perempuan setengah baya ini.
Mataku merem melek memandangi wajah keibuan Tante Tika yang masih saja mengeluarkan senyuman. Nafsuku semakin jalang, gerakanku yang tadinya santai kini tak lagi berirama. Buah dadanya tampak bergoyang kesana kemari, mengundang bibirku beraksi.
“Ooohh Sayang, kamu buas sekali. Hmm… Tante suka yang begini, ooohh… genjot terus..” katanya menggelinjang hebat.
“Uuuhh… Tante, nikmat Tante.. hmm Tante cantik sekali ooohh..”
“Kamu senang sekali susu tante yah? Ooohh.. sedooot teruuus susu tanteee aahh… panjang sekali peler kamu.. ooohh, Dooony… aahh..” Jeritannya semakin keras dan panjang, denyutan liang kewanitaannya semakin terasa menjepit batang kejantananku yang semakin terasa keras dan tegang.
“Doon..?” dengusannya turun naik.
“Kenapa.. Tante…”
“Kamu bener-bener hebat Sayang… ooowwww… uuuhh.. Tan.. Tante.. mau keluar hampiiirr.. aahh…” gerakan pinggulnya yang liar itu semakin tak karuan, tak terasa sudah lima belas menit kami bersetubuh.
“Ooohh memang enaak Tante, ooohh… Tante ooohh… tante Tika, ooohh… nikmat sekali Tante, ooohh..”
Tak kuhiraukan tubuh Tante Tika yang menegang keras, kuku-kuku tangannya mencengkeram punggungku, pahanya menjepit keras pinggangku yang sedang asyik turun naik itu,
“Aahh… Doon.. Tante ke..luaarrr laagiii… aahh..” liang senggama Tante Tika terasa berdenyut keras sekali, seperti memijit batang kejantananku dan ia menggigit pundakku sampai kemerahan.
Kepala batang kejantananku seperti tersiram cairan hangat di dalam liang rahimnya.
Sesaat kemudian ia lemas lagi. Batang kejantananku masih menancap setia di liang kemaluan Tante Tika.
“Sekarang Tante mau puasin kamu, kasih Tante yang di atas ya, Sayang… mmhh, pintar kamu Sayang..”
Posisi kami berbalik. Kini Tante Tika menunggangi tubuhku. Perlahan tangannya kembali menuntun batang kejantananku yang masih tegang itu memasuki liang kenikmatannya dan terasa lebih masuk.
Tante Tika mulai bergoyang perlahan, payudaranya tampak lebih besar dan semakin menantang dalam posisi ini, aku segera meremasnya. Tante Tika berjongkok di atas pinggangku menaik-turunkan pantatnya, terlihat jelas bagaimana batang kejantananku keluar masuk liang senggamanya yang terlihat penuh sesak, sampai bibir kemaluan itu terlihat sangat kencang.
“Ooohh enaak Tante… oooh Tante.. oooh Tante Tika… oooh Tante… hmm, enaak sekali… ooohh..” kedua buah payudaranya seperti berayun keras mengikuti irama turun naiknya tubuh Tante Tika.
“Remas yang mesra dong susu Tante sayang, ooohh… yaahh.. pintar kamu… ooohh… Tante nggak percaya kamu bisa seperti ini, ooohh… pintar kamu Doon ooohh… ganjal kepalamu dengan bantal ini sayang,” Tante Tika meraih bantal yang ada di samping kirinya dan memberikannya padaku.
“Maksud Tante supaya saya bisa… srup.. srup..” mulutku menerkam puting susunya.
“Yaahh.. sedot susu Tante lagi sayang… hmm.. yak begitu teruuus yang kiri sayang ooohh..” Tante Tika menundukkan badan agar kedua buah dadanya terjangkau mulutku.
Cairan mani Tante Tika yang meluber membasahi dinding kemaluannya. Akhirnya dia menjerit panjang,
“Ouuhhhgg.. Tante keluuuaaar, lagiii,” erangnya.
Aku yang belum puas memintanya untuk menungging. Tante Tika menuruti perintahku, menungging tepat di depanku yang masih terduduk. Hmm.., lezatnya pantat Tante Tika yang besar dan belahan bibir kewanitaannya yang memerah, aku langsung mengambil posisi dan tanpa permisi lagi menyusupkan batang kejantananku dari belakang. Kupegangi pinggangnya, sebelah lagi tanganku meraih buah dada besarnya.
“Ooohh… nggg.. Kamu hebaat Donn… ooohh, genjot yang cepat Sayang, ooohh… tambah cepat lagi… uuuhh..” desah Tante Tika tak beraturan.
“Ooohh Tante… Taan..teee… ooohh… nikmat Tante Tika..”
Kepalanya menggeleng keras kesana kemari, kurasa Tante Tika sedang berusaha menikmati gaya ini dengan semaksimal mungkin. Teriakannya pun makin ngawur.
“Ooohh… jangan lama-lama lagi Sayang, Tante mau keluar lagi oooh..” rintihnya.
Lalu aku mempercepat gerakanku hingga bunyinya kecepak-kecepok akibat banyaknya cairan mani Tante Tika yang sudah keluar, lalu aku merasa ada sesuatu yang mau keluar.
“Aahh Tante… uuuhh… nikmat sekali, ooohh… Tante sekarang.. Tante Tika, ooohh… saya nggak tahan tanteee… enaak… ooohh..” ceracauku tak beraturan.
“Tante juga Doon… ohhh… Doonny sayaanggg, ooohh… keluaar samaan sayaang, oooh..”
Kami berdua berteriak panjang, badanku terasa bergetar dan,
“Croot… crott… croott… croottt..” entah berapa kali batang kejantananku menyemburkan cairan kental ke dalam rahim Tante Tika yang tampak juga mengalami hal yang sama, selangkangan kami saling menggenjot keras.
Tangan Tante Tika meremas sprei dan menariknya keras, bibirnya ia gigit sendiri. Matanya terpejam seperti merasakan sensasi yang sangat hebat.
Sejak itu hubunganku dengan Tante Tika bertambah mesra tidak jarang kami mengadakan perjanjian untuk saling ketemu atau saat dia menyuruhku mengantarkannya ke arisan tapi malah dibelokkan ke rumahnya yang satu di daerah perumahan elit yang sepi, sedang aku sama Shinta tetap pacaran tapi perselingkuhanku dengan Mamanya tetap kujaga rahasianya.
Suatu hari aku ke rumah Shinta sepulang sekolah, ternyata Shinta sedang les. Sedangkan ayahnya ada meeting 2 hari di Malang. Karena sudah terbiasa, setelah masuk ke rumah dan kelihatannya sepi, saat bertemu Tante Tika aku langsung memeluknya dari belakang.
“Mumpung sepi Tante, saya sudah kangen sama Tante..” kataku sambil menciumi leher dan cuping telinga Tante Tika.
“Jangan di sini Sayang, ke kamar tante saja..” katanya sambil mengandengku masuk ke kamar, aku seperti kerbau yang di cocok hidungnya, hanya menurut saja.
Setibanya di dalam kamar tanpa ba-bi-bu kami saling berpelukan dan kulumat bibirnya. Nafasnya terengah-engah. Kancing dasternya kubuka satu-persatu hingga semuanya lepas lalu kutarik ke bawah, sedang Tante Tika juga sudah melepas kemejaku, tangannya kini sibuk membuka reitsleting celanaku, aku membantunya. Setelah celanaku lepas lalu dia buang di lantai.
Aku diam sejenak, kupandangi tubuh Tante Tika yang hanya memakai BH warna putih dan celana dalam yang juga putih. Lalu tali pengikat BH-nya kulepas, maka tersembullah buah dada Tante Tika yang montok dan menantang itu. Kemudian tanganku ganti memelorotkan celana dalam Tante Tika. Kini dia sudah telanjang bulat tanpa sehelai benangpun yang menutupi tubuhnya. Kulitnya yang putih mulus memancarkan keindahan alami, aku jadi semakin bernafsu.
Sesaat kemudian Tante Tika jongkok di hadapanku dan dengan sekali tarik celana dalamku dilepaskannya ke bawah, dengan kakiku CD-ku kulempar ke bawah ranjang Tante Tika. Lalu kami saling menatap, bibirnya didekatkan dengan bibirku, tanpa buang waktu kupagut bibir yang merah merekah kami saling mengulum, terasa hangat sekali bibir Tante Tika.
Tanganku mulai bergerilya di dadanya, gundukan montok itu semakin lama semakin kencang dan putingnya terasa mengeras karena permainan tanganku. Kemaluanku tak luput dari tangan hangat Tante Tika yang begitu bernafsu ingin menguasai keperkasaan kejantananku. Tangan lentik itu kini mengocok dan meremas otot kejantananku. Aku semakin tak tahan, lalu aku melepas pelukannya, nafas kami sama-sama ngos-ngosan. Kulihat matanya memerah seperti banteng yang marah, dadanya naik turun inikah yang namanya sedang birahi.
Lalu tubuh telanjang Tante Tika kubopong dan kubaringkan terlentang di atas ranjang, dia menekukkan lututnya dan kedua pahanya direnggangkan. Melihat pemandangan liang senggamanya yang sudah basah dan merah merekah, aku jadi semakin tidak sabar. Lalu kembali semua bagian dari liang kewanitaannya menjadi daerah operasi lidahku. Klirotisnya terlihat mengkilat karena banyaknya cairan yang membasahi liang senggamanya.
Tiba-tiba aku dikagetkan saat secara refleks aku melihat ke pintu. Memang pintu itu hanya di tutup kain gorden sedang daun pintunya tidak kami tutup. Kain gorden itu tersingkap sedikit dan terlihat sepasang mata mengintip perbuatan kami. Aku sempat deg-degan, jangan-jangan Om Har, kalau benar mati aku. Lalu saat gorden itu tertiup angin dari jendela samping aku baru tahu kalau ternyata yang berdiri di balik pintu adalah Tante Merry, adik Tante Tika. Aku jadi lega, paling tidak dia bukan suami Tante Tika ataupun pacarku Shinta.
Aku meneruskan permainanku dengan harapan semoga Tante Merry bisa melihat bagaimana aku bisa memuaskan kakaknya. Harapanku mendekati kenyataan, ternyata mata itu terus mengawasi permainan kami bahkan saat batang kejantananku hendak masuk ke dalam liang kewanitaan Tante Tika, aku sempat mendengar Tante Merry menahan nafas.
Kembali kugenjot liang kewanitaan itu hingga yang punya mengejang sambil mulutnya keluar erangan dan rintihan yang seperti mungkin pembaca pernah melihat Film Blue versi Mandarin saat si cewek digenjot lawan mainnya. Aku sendiri semakin tambah bernafsu mendengar rintihan kecil Tante Tika karena suaranya merangsang sekali. Paling tidak 20 menit lamanya aku bisa bertahan dan akhirnya jebol juga pertahananku.
“Ccrooot.. croot… crooot..” cairanku banyak yang masuk ke dalam rahim Tante Tika, sedang sebelum itu Tante Tika juga sudah keluar dan setelah aku hampir selesai mengejang dan mengeluarkan spermaku, giliran Tante Tika mengejang yang kedua kalinya.
Lalu tubuhku ambruk di samping Tubuh indah Tante Tika. Kulihat mata Tante Tika terpejam sambil tersenyum puas.
Lalu aku pamit mau ke kamar mandi. Sebenarnya aku hanya ingin menemui Tante Merry tapi saat kucari dia sudah tidak di belakang gorden lagi. Lalu kucari di kamarnya. Kulihat pintu kamar terbuka sedikit lalu kutengok, ternyata kamarnya kosong. Akhirnya kuputuskan ke kamar mandi karena aku memang mau kencing, dengan tergesa-gesa aku berlari ke kamar mandi, kulihat pintu kamar mandi tidak tertutup. Saat aku di depan pintu, aku samar-samar mendengar bunyi air yang dipancurkan berarti ada yang mandi shower.
“Ohh… my God..” saat itu terpampang tubuh molek Tante Merry sedang mandi di pancuran sambil mendesah-desah, dia menggosok tubuhnya membelakangi pintu.
Terlihat bagian pantatnya yang padat dan seksi, karena suara air begitu deras mungkin Tante Merry tidak mendengar saat aku melebarkan pintunya. Dari luar aku memandangnya lebih leluasa, tangannya sedang menggosok buah dadanya dan kadang buah dadanya yang berukuran 36C itu diremasnya sendiri, aku ikut terhanyut melihat keadaan itu.
Saat dia membalikkan badan, kulihat dia mendesis sambil matanya terpejam seperti sedang membayangkan sesuatu yang sedang dialaminya. Waaouuw…, dari depan aku semakin jelas melihat keindahan tubuh Tante Merry. Buah dadanya yang sedang diremas tangannya sendiri kelihatan masih tegak menantang bulat sekal dengan puting yang mencuat runcing di tengahnya, mungkin karena dia belum pernah menyusui bayi maka kelihatan seperti buah dada seorang perawan, masih segar.
Aku sempat terperangah karena berbeda sekali dengan kepunyaan Tante Tika yang sudah agak menggantung sedikit tapi ukurannya lebih kecil sedikit. Lalu pandanganku semakin turun, kulihat hutan rimbun di bawah perutnya sudah basah oleh air, kelihatan tersisir rapi dan di bawahnya sedikit daging kecil itu begitu menonjol dan lubangnya lebih kecil dari lubang milik Tante Tika. Tak lama kemudian tangannya meluncur ke bawah dan menggosok bagian demi bagian.
Saat tangan mungilnya digosokkan pada klirotisnya, kakinya ikut direnggangkan, pantatnya naik turun. Aku baru menyadari bahwa kemaluanku sudah tegak berdiri malah sudah keluar cairan sedikit. Aku semakin tak tahan, aku lalu main spekulasi aku harus bisa menundukkan Tante Merry paling tidak selama ini dia merasa kesepian, selama dua bulan terakhir ini dirinya tidak disentuh laki-laki berarti dia sangat butuh kepuasan batin.
Satu persatu pakaianku kulepas hingga telanjang bulat, burungku yang sudah berdiri tegak seperti tugu monas ini sudah tidak sabar ingin mencari sarangnya. Lalu diam-diam aku masuk ke kamar mandi dan aku memeluk Tante Merry dari belakang, tanganku ikut meremas buah dadanya dan kuciumi tengkuknya dari belakang. Tante Merry kaget,
“Haii.. apa-apaan kamu Doonny!” bentaknya sambil berusaha melepaskan pelukanku.
Aku tidak menyerah, terus berusaha.
“Doonnn.. Lepaaskaan Tanteee.. Jangaaan..” Dia terus berontak.
“Tenang Tante.. saya cuma ingin membantu Tante, melepaskan kesepian Tante,”
aku terus menciuminya sedang tanganku yang satunya bergerilya ke bawah, kugantikan tangannya yang tadi menggosok liang kewanitaannya sendiri. Bibir kemaluannya kuremas dan kuusap-usap pelan.
“Tapi Dooon, Ouhhhg.. Aku kaaan.. ssshah..” dia sepertinya juga sudah menikmati permainanku.
“Sudah berapa lama Tante mengintip kami tadi… Tante kesepian.. Tante butuh kepuasan… saya akan memuaskan Tante… nikmati saja,” aku terus mencumbunya.
“Ouuuugh.. Ahhh.. Jangaaannn Oohhh..” dia terus melarang tapi sesaat kemudian dia membalikkan badan.
“Doonn, puaskan dahaga Tante..” katanya sambil melumat bibirku, kini dia begitu agresif, aku ganti kewalahan dan berusaha mengimbanginya, tanganku meremas kedua buah dada Tante Merry.
“Hmm kamu hebaaat… sayaaang,” tanpa sadar keluar ucapan itu dari mulutnya.
Selama 25 menit kami saling mencumbu, saling meremas dalam keadaan berdiri hingga…
“Ahhh… Dooon, cukuuuup Doon.. lakukanlah, aku sudah tidaaak tahaaan.. Ohhhh..” rintihnya.
Lalu kudorong tubuh Tante Merry menepi ke dinding, kurenggangkan kakinya. Sesaat kulihat bibir kemaluannya ikut membuka lebar, klitorisnya terlihat meriang memerah dan sudah banyak cairan yang membasahi dinding kewanitaannya. Lalu kuletakkan batang kejantananku yang sudah mengeras itu di bibir kemaluan Tante Merry, pelan-pelan kumasukkan.
“Uhh.. sss, pelaan sayang, punyamu terlalu besar,” jeritnya kecil.
Memang kelihatannya liang kewanitaan yang satu ini masih sempit mungkin jarang dipakai. Perlahan batang kejantananku mulai masuk lebih dalam hingga akhirnya amblas seluruhnya.
“Aouuuww..” Tante Merry menjerit lagi mungkin dia belum terbiasa dengan batang kejantanan yang berukuran besar.
Setelah keadaan agak rileks, aku mulai menggerakkan batang kejantananku maju mundur.
“Oohhh.. teruskaaan Sayaaang.. gendoong aku,” katanya sambil menaikkan kakinya dan dijepitkan di pinggangku.
Saat itu batang kejantananku seperti dijepit oleh dinding kewanitaannya tapi justru gesekannya semakin terasa nikmat.
Tante Merry terus melakukan goyang pinggulnya.
“Ohhh.. ennaaak Tanteee..” aku semakin terangsang.
“Tantee jugaaa nikmaaaat.. Doon, punya kamu nikmaat banget.. Ohhh, rasanya lebih nikmat dari punya suamikuu.. Ahhh.. Uhhh.. Tusuk yang lebih keras sayang.” desis Tante Merry.
“Aaahhh… Aaagh.. Ohhh.. Sshhh..” Tante Merry merintih tak karuan dan gerakan pinggulnya semakin tak beraturan.
“Doon, Ohhh.. genjooot teruuss..” dia setengah menjerit, “Don, masukin yang dalam, yachhh..”
“Enaaak Tante, mmhhh..” aku merasakan sukmaku seperti terbang ke awan, liang kewanitaan perempuan ini nikmat betul sih, sayang suaminya kurang bisa memuaskannya.
“Ouuuhhh, Dooon.. Tanteee.. Mauuu Keeel.. Aaahhh…” dia menjerit sambil menekankan pantatnya lebih dalam.
“Seerrr..” terasa cairan hangat membasahi batang kejantananku di dalam rahimnya.
Tapi aku terus memacu gerakanku hingga aku sendiri merasakan mau mencapai orgasme.
“Tantee.. dikeluarkan di dalam apa di luar?,” aku masih sempat bertanya.
“Di dalam sajaa, berii aku bibitmu sayang,” pintanya.
Tak lama kemudian aku merasakan ada dorongan dari dalam yang keluar, “Crrooott.. crrooott.. crooottt..” cairan maniku langsung memenuhi rahim Tante Merry, lama kami berpelukan kencang hingga akhirnya aku merasa kakiku lemas sekali, tapi aku terus mencumbu bibirnya.
“Terima kasih Doon, kamu telah menghilangkan dahagaku,” kata Tante Merry.
“Tante, boleh nggak kapan-kapan saya minta lagi sama Tante, tapi sekarang Shinta mau datang dari les, kita sudahi dulu yaa..” tanyaku.
“Aku yang harusnya meminta, masak cuma Kak Tika yang kamu puasin, sedangkan aku nggaak, tadi aku ngiri deh sama kakakku bisa ngedapatin kepuasan dari pemuda gagah seperti kamu,” jawabnya.
“Baiklah, nanti kita bertiga akan rundingkan, saya yakin dia akan mengerti kok, dan bisa memberi kesempatan sama adiknya sendiri, yang penting kita bisa menjaga rahasia ini, ya nggak..” tanyaku.
“Benar Sayang, terserah kamu asal kamu mau ngasih aku jatah.. aku sudah puas, kok..” jawabnya.
Kemudian kami sudah mengenakan pakaian kami masing-masing dan keluar dari kamar mandi. Kulihat ke kamar Tante Tika, dia masih tertidur, lalu kubangunkan.
“Tante banguun, cepatlah berpakaian.. nanti Shinta curiga kalo Tante masih telanjang begini,” kemudian Tante Tika gelagapan sendiri terus bangun.
“Hahh, hampir jam lima.. Ya ampuun, Tante tertidur yaa, kamu tadi ke mana kok ninggalin Tante?” tanya Tante Tika.
“Sudahlah, Tante berpakaian dulu nanti saya ceritakan, sekarang saya tunggu di ruang tamu,” kataku sambil ngeloyor ke ruang tamu.
Di sana Tante Merry sudah menungguku, dia masih menyisir rambutnya yang masih basah. Tak lama kemudian Tante Tika muncul ke ruang tamu.
“Ehh kamuu Mer, sudah lama datangnya,” tanya Tante Tika sambil duduk di hadapanku.
“Wah sudah hampir 2 jam yang lalu, Mbak sih di kamar terus jadi nggak tahu kalau saya sudah datang, mana pintu depan nggak dikunci lagi, gimana tadi kalau ada Shinta yang datang trus nyari Mamahnya, dan melihat Mamanya kayak tadi, wah bisa terjadi perang dunia ketiga,” katanya santai.
Tante Tika wajahnya kelihatan pucat, “Jadiii, Kamu sudaaah..”
“Santai saja Mbaak, saya bisa ngerti kok, rahasia aman,” kata Tante Merry.
“Iya Tante, kita sudah kompakan kok,” sahutku, “Tapi misalkan Tante Tika berbagi dengan Tante Merry gimana?”
“Gini lhoo Mbak, masak cuma Mbak yang dipuaskan, saya kan juga kesepian, boleh dong kita berbagi kejantanan Donny.
Saya akui dia hebat Mbak, bisa memuaskan saya,” katanya sambil mengerlingkan matanya ke arahku.
“Ohhh.. jadi kalian juga sudah..” tanya Tante Tika.
“Benar Tante, sekarang kami sudah terus terang, sekarang tergantung Tante, boleh nggak saya juga main dengan Tante Merry, kasihan kan suaminya jarang pulang dia juga butuh kepuasan seperti Tante.”
“Yahh mau gimana lagi.. aku bisa ngerti kok sama Adikku, asal si Donny bisa bersikap adil aku nggak keberatan.”
Itulah kisahku dengan Ibu pacarku dan Tantenya, hubunganku dengan Shinta terus berlanjut dan perselingkuhanku dengan Mama dan Tantenya juga nggak berhenti, hingga 1 tahun kemudian Tante Merry melahirkan anaknya. Saat aku dan Shinta membesuknya di persalinan, kulihat Om Nanto sedang ngobrol dengan Tante Tika.
“Mari silakan masuk..” Om Nanto kelihatan gembira menyambut kelahiran anaknya.
Kulihat Tante Merry tersenyum pada kami, saat Shinta menghampiri box bayi yang jaraknya tidak begitu jauh dari ranjang ibunya. Tante Merry memanggilku dengan isyarat tangan. Dengan setengah berbisik dia berkata,
“Lihat anakmu sangat tampan dan gagah Sayang, seperti kamu,” katanya kepadaku.

Tags: #cerita dewasa #cerita mesum #cerita ml #cerita ngentot #cerita porno #cerita sex #sedarah #terbaru 2016

Tinggalkan pesan "Cerita Dewasa 2016 Mesum Bareng Ibu Dan Tante Pacarku"

Penulis: 
author
nama saya ironika saya lahir november 1994 saya tinggal disuatu kota kecil yang memiliki ompset susu terbaik di negeri ini,saya orang nya suka tertawa dari pada ditertawain orang lain bagi saya sukses itu memerlukan perjuangan bahkan bisa menjadikan kepala jadi kaki kaki jadi kepala yeaaaaaaahhhhhh